Scéal 3

Turas ar an Traein

Lá brea brothallach a bhì ann. Bhì mè ag fanacht ar an train, mar bhì mé ag dul go  Baile Athà Cliath. Bhì mè ag dul go dtì an cluchie i  bPáirc an Chròcàigh. Nuair a tháinig an traen, chuaigh mè go  Baile Athà Cliàth. Nuair a bhì mè sa charráiste d’imir mè cluiche chártaí agus fuair mè dinnéar an traien. Shroich mè Baile Átha Cliath tar éis tamaill agus chuaigh mè go dtì Pàirc an Chròcaigh. Bhì Cill Dara in gcoinne an Mhì, Bhì an chluiche  ar fheabhas, Bhì Pàirc an Chròcraigh dubh le daoine. Nuair a bhì an cluiche thart bhuaigh Cill Dara. Nuair a shroich mè stáisiún traenach, d’fhéach mè ar an amchlàr agus bhí an traein sà traein stasiùn ar feadh cùpla nòimeàd.Nuair a thàinaig an traen, bhì sè dubh le daoine. Bhì mè sa bhaile i bpreab na sùil. Bhì mè tuirseach traochta agus bhì mè lag leis an ocras, mar sin cheannaigh mè bia Síneach agus léim mè isteach i mo leaba.

                                                             By Owen Whelan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*